برچسب: ابتکار

  • آیا “تحری حقیقت” از ابتکارات بهائیت است؟

    آیا “تحری حقیقت” از ابتکارات بهائیت است؟

    آیا “تحری حقیقت” از ابتکارات بهائیت است؟ اولین تعلیم از تعالیم دوازده گانه بهائیت، تحری حقیقت است که بهائی ها آن را همچون تعالیم دیگرشان از ابتکارات خود می دانند و به خود انحصار و اختصاص می دهند. چنانکه جناب عباس افندی در کتاب مکاتیب می نویسد: «این تعالیم پیش از ظهور بهاءالله کلمه ای…