برچسب: اثبات حقانیت

  • اثبات حقانیت به روش بهائی !!

    اثبات حقانیت به روش بهائی !!

    ?جناب بهاءالله (بانی وحدت عالم انسانی) در کتاب مائده آسمانی پس از ذکر قسم جلاله و تأکید فراوان، عباراتی دارد که ترجمه آن چنین است: «هرکس مرام و آئین بهائیت را به حقانیت نشناسد، او حرام زاده است و فرزند مشروع و قانونی پدرش نمی باشد.» آیا کسی با شنیدن این سخن بهائی می شود؟!…