برچسب: ادعا

  • نواختن بر طبل تو خالی!

    نواختن بر طبل تو خالی!

    تعالیم بهائیت عموما به صورت مضامینی پوچ و عناوینی تو خالی گفته شده اند، بدون اینکه طرح و نقشه دقیقی برای به ثمر رساندن آنها بیان شده باشد؛ بدیهی است که سخن های پر طنین گفتن و خواب های طلایی دیدن و بر طبل تو خالی نواختن کار هر مدعی بی سر و پایی می…