برچسب: امی بودن بهاءالله

  • عقل ؛ آری یا خیر؟ مسئله این است!

    عقل ؛ آری یا خیر؟ مسئله این است!

    جناب عباس افندی در مورد تطابق دین با عقل در کتاب خطابات می نویسد: «در عالم انسانی موهبتی اعظم از عقل نیست. عقل کاشف حقایق اشیاء است. خداوند عقل داده تا پی به حقایق ببریم.»اما پدر ایشان، جناب بهاءالله سال ها قبل از پسرش، در کتاب بدیع، راجع به عقل گفته بود: «بدان الیوم آن…

  • تحصیلات جناب بهاء الله

    گزارش عزیه خانم از سواد آموزی و سیر تحصیلات برادرش میرزا حسینعلی در خانه و بیرون خانه، با توجه به تفاوت سنی بسیار کم آن دو و محشور بودن دائمی با یکدیگر در خانه، و بعد ها در سیر حرکت به بغداد و همراهی در کیش و آئین تا قبل از جدائی، گزارشی مستند و…