برچسب: اگر مرا انکار کنی جاهل هستی

  • اگر مرا انکار کنی جاهل هستی!

    اگر مرا انکار کنی جاهل هستی!

    اگر کسی ادعای پیامبری کند و در دعوت به سوی خویش بگوید کسانی که مرا نپذیرند جاهل ترین مردم خواهند بود، با او چگونه برخورد می کنید؟! جناب بهاءالله، کسی که بهائیان او را به عنوان پیامبر خود قبول دارند در کتاب اقتداراتش عباراتی دارد که به زبان ساده میگوید: «اگر امروز کسی به همه…