برچسب: بستن راه تحری حقیقت بر اطفال بهایی

  • بستن راه تحری حقیقت بر اطفال بهایی

    بستن راه تحری حقیقت بر اطفال بهایی

    آنچه امروزه بسیاری از بهاییان نمی‌دانند، این است که عبدالبهاء پیروان خود را از فرستادن فرزندان‌شان به مدارس غیر بهایی به شدّت نهی کرده است. جناب عبدالبهاء در کتاب مکاتیب عبارات جالبی در این رابطه بیان می کند: «اطفال احبّا ابداً جائز نیست که به مکتب‌های دیگران بروند، چه که ذلّت امراللّه است و بکلّی…