برچسب: تعالیم بهائی

  • جستجوی حقیقت کنید امّا باید مرا بپذیرید !!!

    جستجوی حقیقت کنید امّا باید مرا بپذیرید !!!

    یکی از آموزه های بهایی در تعالیم دوازده گانه “تحرّی حقیقت” است. به این معنی که انسان آزاد است تا برای یافتن حقیقت جستجو کند و در رد یا قبول آن مختار است. عزیزان بهایی چنانچه به آموزه فوق معتقد باشند آیا می دانند اگر در برابر آموزه های بهایی سؤال کنند و دلیل و…