برچسب: جدال

  • بزن توی دهنش !!!

    بزن توی دهنش !!!

    جناب بهاءالله در کتاب اقدس میگوید: «شما در کتاب منع شده اید از جدال و نزاع و زدن و همانند آنها از آنچه که باعث ناراحتی قلب ها میشود.» ببینیم آیا خود جناب بهاءالله دستوراتی که صادر میکردند را رعایت مینمودند؟! از قول پسر ایشان یعنی جناب عبدالبهاء نقل شده: «وقتی جمال مبارک (بهاءالله) از…