برچسب: جشن گل

  • عید رضوان بهائی جشنی به بهای هرج و مرج عمومی

    عید رضوان بهائی یک روز مختل کننده برای عموم مردم یک روز را فرض می کنیم که خداوند حکم می کند هر کاری در این روز تعطیل است باز تاکید می کنیم هر کاری . شاید مفهوم تعطیلی هر کاری واضح نباشد خداوند می فرماید اشتغال به کسب ، تجارت ، صناعت ، و زراعت…