برچسب: جنگ

  • جنگ طلبان عالم، پیروان راستین مکتب جناب باب

    جنگ طلبان عالم، پیروان راستین مکتب جناب باب

    میگویند راستی و درستی، بهترین اسلحه است. به بیان دیگر سنجش میزان راستی و درستی فرد، روشی است که همه ما در مقابل هر فرد یا تفکری جدید می توانیم به کار بریم تا بتوانیم قضاوت بهتری از او داشته باشیم. به عنوان مثال، تفکر بهائی، که این روزها بیشتر از گذشته به ترویج معتقدات…