برچسب: جهل

  • همه جاهل، جز بهائی…!

    همه جاهل، جز بهائی…!

    این است تحری حقیقت بهائیان: ۱٫ “تعالیم الهیّه در این دور نورانی چنین است که نباید نفوس را توهین نمود و بجهالت نسبت داد که تو ندانی و من دانم بلکه باید بجمیع نفوس بنظر احترام نظر کرد و در بیان و دلالت بطرز تحری حقیقت مکالمه نمود که بیائید مسائلی چند در میان است تا…