برچسب: حج

  • حجی که فقط بر مردهای بهائی واجب است!!!

    حجی که فقط بر مردهای بهائی واجب است!!!

    ? ☝️از جمله تعالیمی که بهائیان خود را داعیه دار آن می دانند، تساوی بین زن و مرد است که دائماً آن را گوشزد می کنند و به این تعلیم افتخار می ورزند. ?اما سؤال این است که چگونه حضرات در این تعلیم سخنانی می گویند که با متون اصلی و دستوراتشان متناقض است؟ ?…