برچسب: راهبند

  • استگاه راهبند

    استگاه راهبند

      ایستگاه راهبند! راهبند یک نفر… راهبند یک نفر… این صدایی است که هر روز می شنوم… صدای راننده هایی که منتظر مسافران ایستگاه راهبند اند… می پرسم: چرا راهبند؟!! این چه اسمی است؟؟ پاسخ می دهند که: راهبند محل تلاقی جاده با خط راه آهن بود که در هنگام عبور قطار، راه، بند می…