برچسب: طرد در بهائیت

  • اخراج به خاطر تحقیق و بررسی؟!

    اخراج به خاطر تحقیق و بررسی؟!

    آیا اگر کسی نسبت به مسأله ای سؤال داشت و برای یافتن حقیقت، به تحقیق و بررسی پرداخت، باید وی را مُرتد شمرد و از جمع خویش بیرون کرد؟! به پاسخ این سؤال در مسلک بهائیت می پردازیم: فرض کنید شخصی بهائی با منابع معدودی که بیت العدل اجازه ی دسترسی به آنها را داده،…