برچسب: عقل؛ آری یا خیر؟ مسئله این است!

  • عقل ؛ آری یا خیر؟ مسئله این است!

    عقل ؛ آری یا خیر؟ مسئله این است!

    جناب عباس افندی در مورد تطابق دین با عقل در کتاب خطابات می نویسد: «در عالم انسانی موهبتی اعظم از عقل نیست. عقل کاشف حقایق اشیاء است. خداوند عقل داده تا پی به حقایق ببریم.»اما پدر ایشان، جناب بهاءالله سال ها قبل از پسرش، در کتاب بدیع، راجع به عقل گفته بود: «بدان الیوم آن…