برچسب: غیر بهائیان

  • فقط بهائیان ایران شایسته ترحّم اند…!

    فقط بهائیان ایران شایسته ترحّم اند…!

    فقط بهائیان ایران شایسته ترحّم اند…! گاه و بی گاه، هر وقت منازعه ای بزرگ در جهان در می گیرد و عده ی زیادی از انسان های بی گناه، مظلوم واقع می شوند، این سؤال و البته اعتراض از سوی مسلمانان معتقد شکل می گیرد که چرا مرکز جهانی مدیریت تفکر بهائی (بیت العدل) –…