برچسب: قبله بهائیت

  • قبر بهاءالله، قبله بهائیت

      همه ادیان الهی، پیروان خود را به خدا می خوانند، از این رو بهائیت نیز پیروان خود را به خدای خود می خواند. بلکه به دستور میرزا حسین علی نوری، بهائیان باید رو به او کنند و متوجه او باشند، زیرا قبله اهل بهاء، قبر جناب میرزا در عکاء است. برای توضیح بیشتر، به…