برچسب: مبلغ بهائی

  • چرا بهائی نماندم…؟

      مبلغی مشهور در بهائیت بودم که مرا همپایه آیه الله بروجردی می خواندند اما تحقیق و پژوهش مرا به سوئی دگر کشانید…    من در سال ۱۳۰۰ در یک خانواده کشاورز متولد شدم.آن موقع ،دوران تاخت و تاز همه جانبه فئودال ها در کشور بود و بیشتر پراکندگی در زندگی من از دست آنها بود… …