برچسب: نسخ بهائیت

  • اعلان علنی نسخ بهاییت

    تعالیم بهاییت دیروز، لگدمال بهاییت امروز! «پس این تعصب وطن،اوهام است و اساس نزاع و جدال روی زمین، قطعه‌ی واحده است. علی الخصوص چون به حقیقت نظر کنیم، کره ارض، قبور ما است. یعنی قبور ابدی ما است. اگر انسان چند روز روی آن زندگانی نماید بعد قبر ابدی انسان می‌شود. اگر ایامی روی زمین…