برچسب: نوستالژی بهائیت

  • بهائیت با چه رویی دم از ” وحدت عالم انسانی ” می زند؟!!

    بهائیت با چه رویی دم از ” وحدت عالم انسانی ” می زند؟!!

    از مهمترین آثار جناب میرزاعلی محمد شیرازی (معروف به باب) کتاب “بیان فارسی” می باشد که مورد تأیید جناب بهاءالله است؛ چرا که در کتاب اسرارالآثار به نقل از ایشان آمده: «به آن (بیان فارسی) رجوع کنید که هر حرفش برای اهل زمین کافی است و یک حرف از آن نزد من محبوبتر از آسمانها…