برچسب: وجدت عالم انسانی

  • دزدها هم بهائیت را می پسندند!!

    دزدها هم بهائیت را می پسندند!!

    در طول تاریخ بشر، همواره کسانی بوده اند که برای خودنمایی و محبوب شدن در بین مردم، شعارهایی توخالی و غیرعقلانی سر می دادند و مردم عوام نیز تنها به ظاهر زیبای این شعارها دلخوش می کردند و به باطن آن نمی نگریستند. یکی از آن شعارهای به ظاهر زیبا، ?” دوست انگاشتن دشمن “?است…