برچسب: وعده راست

  • وعده های راست

    وعده های راست

    دنیای ما پر است از وعده های پوچ . صد وعده دهند اما زان جمله یکی راست نیاید : وعده های شیادان و کلاهبرداران، وعده افراد ضعیف النفس ، دروغگو ، اهل دغل و فریب، اغلب این وعده ها نیز در زرورق و بسته بندی های شیک و ظاهر فریب است که وقتی باز می…