برچسب: چشم و گوش

  • چشم و گوش مهم نیست، من برایتان کفایت میکنم!

    چشم و گوش مهم نیست، من برایتان کفایت میکنم!

    آدمی برای جستجوی حقیقت، نیازمند لوازمی است. این لوازم می‌تواند علم و عقل باشد یا چشم و گوش. هر انسان عاقل و صاحب خردی می‌داند که اگر جای یکی از این لوازم خالی باشد، کمیت تحری حق و حقیقت خواهد لنگید، چه رسد به این که هیچ اثری از این لوازم مذکور در شخص یافت…