برچسب: کرم های میان لجن زار

  • وحدت با عالم انسانی، به جز مخالفین بهاءالله

    وحدت با عالم انسانی، به جز مخالفین بهاءالله

    از ویژگی های اولیه و بدیهی فرستاده های الهی، مزین بودن به اصول اخلاقی است. هیچ کس ندیده یک #پیامبر الهی بی جهت  عصبانی گردد و به مخاطبان خود و افرادی که سخنش را نمیپذیرند، توهین کند. اما شاید پیامبر بهائیت از این قاعده مستثناست…   چون از نظر ایشان شیعیانی که سخنش را نمیپذیرند، کرم…