برچسب: کور و کر

  • حقیقت جویی در بهائیت!

    حقیقت جویی در بهائیت!

    «کور شو تا جمالم بینی و کر شو تا لحن و صوت ملیحم را شنوی و جاهل شو تا از علمم نصیب بری و فقیر شو تا از بحر غنای لایزالم قسمت بی زوال برداری …» (ادعیه حضرت محبوب، بهاءالله) این سخن رهبر بهائیان، یعنی جناب بهاءالله است که همگان را چشم و گوش بسته…

  • آیا خون بهائیت سرخ تر از بقیه است؟!

    آیا خون بهائیت سرخ تر از بقیه است؟!

    نخستین تعلیم بهائیت، همه را به جستن حقایق و درستی ها و دور افکندن تقالید و نادرستی ها دعوت می کند. به گفته جناب عباس افندی در کتاب خطابات: «اول تعلیم حضرت بهاءالله تحری حقیقت است. باید انسان تحری حقیقت کند و از تقالید دست بکشد.» اما همین اشخاص وقتی نوبت به خودشان می رسد…