دسته: امام حاضر

  • حقیقت جاویدان

      غدیر، صحبت از حقیقتی است که پیام آن مدام تکرار می شود و سینه به سینه منتقل می گردد… صحبت از دستی است که بالا رفت تا دستان مردم را به دست ولی الله پیوند بزند… صحبت از این که تنها، علی علیه السلام، امیرالمؤمنین است… و این، همه ی ماجرا نبود و باز…

  • تصور کن!

    تصور کن! بالای سرت آسمان است و زیر پایت خالی‌است. زمین را می‌بینی که با شتاب یه تو نزدیک می‌شود و نابودی چند قدمی بیش با تو فاصله ندارد… ناگهان نقطه‌ی امیدی می‌بینی؛ تنها راه نجات؛ شاخه‌ای تنومند؛ ریشه در کوه دارد و همچون صخره استوار است. خودت را به سویش می‌کشانی و با تمام…

  • یگانه راه رسیدن به خدا

    در بنی اسرائیل خانواده ای بودند که اگر هر کدام آن ها چهل شب به درگاه خداوند دعا می کرد، خواسته اش اجابت می شد.  یکی از آن ها پس از چهل شب، دعایش مستجاب نشد.به خدمت حضرت عیسی(ع) رسید و علت را پرسید.          حضرت مسیح علی نبینا و آله وعلیه السلام هم به درگاه خداوند متوسل شد.…