برچسب: بهائیت از آغاز تا دوره معاصر

  • بهائیت از آغاز تا دورۀ معاصر

    بهائیت از آغاز تا دورۀ معاصر

    فرقۀ بهایی از ابتدای پیدایش در میان مسلمانان به عنوان یک انحراف اعتقادی (فرقۀ ضالّه) شناخته شد. فرقۀ بهائیه منشعب از فرقۀ بابیه است. بنیانگذار آیین بهائیت، میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاءالله است و این آیین نیز نام خود را از همین لقب برگرفته است. وی پس از ادعای بابیت توسط سید علیمحمد شیرازی،…