برچسب: ضرب اعناق

  • هیچ یک از باورهای باب با مدنیت امروزه تطبیق ندارد!

    هیچ یک از باورهای باب با مدنیت امروزه تطبیق ندارد!

    ابوالفضل گلپایگانی متخلص به ابوالفضائل، که از معروفترین نویسندگان و مبلغان تشکیلات بهائی است، در کتاب کشف الغطاء خود که به دستور عبدالبهاء، دیگر پیشوای بهاییت، آن را نوشته، معتقد است که تعالیم باب با مدنیت امروزه تطابق نداشته و معتقد است که چنین باوری خلاف روحیه صلح طلبی است! هر انسان منصفی با کمی…

  • بهائیت با چه رویی دم از ” وحدت عالم انسانی ” می زند؟!!

    بهائیت با چه رویی دم از ” وحدت عالم انسانی ” می زند؟!!

    از مهمترین آثار جناب میرزاعلی محمد شیرازی (معروف به باب) کتاب “بیان فارسی” می باشد که مورد تأیید جناب بهاءالله است؛ چرا که در کتاب اسرارالآثار به نقل از ایشان آمده: «به آن (بیان فارسی) رجوع کنید که هر حرفش برای اهل زمین کافی است و یک حرف از آن نزد من محبوبتر از آسمانها…