برچسب: نظام تبیین در بهائیت

  • چه کسی پاسخگوی بهائیان است؟

    چه کسی پاسخگوی بهائیان است؟

    حکایت قسم روباه و دم خروس برای همه مان شیرین است. روباهی که خروسی را دزدیده بود و پنهان نموده پا به فرار گذاشته بود، زمانی که گیر افتاد، قسم میخورد که خروس را ندزدیده ام در حالی که دم خروس بیرون زده بود و مردم با شگفتی از او می پرسیدند: قسمت را قبول…