برچسب: گردن زدن

  • هیچ یک از باورهای باب با مدنیت امروزه تطبیق ندارد!

    هیچ یک از باورهای باب با مدنیت امروزه تطبیق ندارد!

    ابوالفضل گلپایگانی متخلص به ابوالفضائل، که از معروفترین نویسندگان و مبلغان تشکیلات بهائی است، در کتاب کشف الغطاء خود که به دستور عبدالبهاء، دیگر پیشوای بهاییت، آن را نوشته، معتقد است که تعالیم باب با مدنیت امروزه تطابق نداشته و معتقد است که چنین باوری خلاف روحیه صلح طلبی است! هر انسان منصفی با کمی…